Mokestis už sportinį ugdymą

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, kad mokestis už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre - 6 eurai per mėnesį.

Mokestis už sportinį ugdymą mokamas kas mėnesį: mokėjimo kvitai už praėjusį mėnesį suformuojami iki einamojo mėnesio 10 dienos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) turi būti apmokėti iki einamo mėnesio 25 dienos. Mokestis mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam mokiniui priskirtą mokėtojo kodą ir išrašytą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis ir nepriklauso nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį.

Nesumokėjus Mokesčio daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, Centro vadovas įsakymu pašalina mokinį iš Centro apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus) ar patį mokinį įspėjęs raštu prieš 5 darbo dienas.

 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, mokesčio už sportinį ugdymą nemoka:

 • mokiniai iš socialiai remtinų šeimų, pateikę Centrui Jonavos socialinės paramos skyriaus pažymas (nuo sekančio mėnesio 1 d., mokslo metams - pažymas pateikia tėvai);
 • mokiniai iš Vaiko ir šeimos gerovės centro, pateikus iš įstaigos patvirtinantį dokumentą (mokslo metams - pateikia Vaiko ir šeimos gerovės centras);
 • naujai įstoję į Centrą mokiniai apmokestinami nuo sekančio mėnesio 1 d.;
 • mokiniai iš daugiavaikių šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau mokyklinio (iki 19 m. arba kol mokosi) amžiaus vaikų (įvaikių), pateikus patvirtinančius dokumentus - dokumentus pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Pasaulio, Europos čempionatų dalyviai, Lietuvos sporto šakų jaunučių, jaunių, jaunimo pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių nugalėtojai (visam laikui), Lietuvos sporto šakų vaikų pirmenybių, čempionatų nugalėtojai, prizininkai ir jaunučių, jaunių, jaunimo pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių prizininkai (metams), pateikus varžybų protokolus (protokolus pateikia treneriai);
 • mokiniai, Lietuvos sporto šakų įvairių amžiaus grupių rinktinių nariai, pateikus patvirtinantį dokumentą (mokslo metams) (pateikia treneriai).
 1.  

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), treneriai ar kiti suinteresuoti asmenys Centro vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio:

 • priimant sportininką į Centrą;
 • vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visus mokslo metus;
 • pradėjus lankyti Centrą po vasaros atostogų - iki rugsėjo 15 dienos.

Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio, mokestis nemokamas nuo sekančio mėnesio 1 dienos. Nustatyta tvarka nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma "Kopija tikra", organizacijos antspaudu (jeigu organizacija antspaudą privalo turėti) ir vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

Centrui nustačius, kad nuo mokesčio už sportinį ugdymą buvo atleista neteisėtai, Mokestis yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.

 

Surinktas mokestis už sportinį ugdymą naudojamas:

 • trenerių ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir su juo susijusioms kelionės, gyvenimo išlaidoms apmokėti;
 • mokinių ir trenerių išvykoms į varžybas, turnyrus, sporto stovykloms (kelionės, gyvenimo išlaidoms, maistpinigiams, bazių nuomai bei startiniam mokesčiui);
 • reprezentacinėms sporto šakų išlaidoms (suvenyrams, gėlėms);
 • sportinio inventoriaus, sporto šakų komandų aprangos, sportinės avalynės įsigijimui.