Mokestis už sportinį ugdymą

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, kad mokestis už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre - 6 eurai per mėnesį.

Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-31, nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos mokestis už sportinį ugdymą - 10 eurų per mėnesį.

Mokestis už sportinį ugdymą mokamas kas mėnesį: mokėjimo kvitai už praėjusį mėnesį suformuojami iki einamojo mėnesio 10 dienos ir sportininkų arba tėvų (globėjų, rūpintojų) turi būti apmokėti iki einamo mėnesio 25 dienos. Mokestis mokamas atskiru mokėjimu pagal konkrečiam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą ir išrašytą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis ir nepriklauso nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį. Mokestis nemokamas už birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius.

Jeigu Mokestis nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį, praėjus kito mėnesio mokėjimo terminui, nustatytam šio aprašo 6 punkte, Centro darbuotojas raštu informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) arba pilnametį sportininką sutartyje nurodytais kontaktais (el. paštu ir telefonu) apie susidariusią skolą. Nepateikus Mokesčio sumokėjimo įrodančių dokumentų (bankinis išrašas arba mokėjimo kvitas) per 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo, sportininkas Centro direktoriaus įsakymu yra šalinamas iš Centro sportininkų sąrašų.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, mokesčio už sportinį ugdymą nemoka:

 • sportininkai iš socialiai remtinų šeimų – vieneriems mokslo metams (tėvai Centrui pateikia Jonavos socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą);
 • be tėvų globos likę sportininkai – globai paskirtam laikui (globėjai, rūpintojai) Centrui pateikia tai patvirtinantį dokumentą);
 • sportininkai iš šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau mokyklinio (iki 19 m. arba kol mokosi) amžiaus vaikų (įvaikių) – visam laikui, kol atitinka šią sąlygą (tėvai Centrui pateikia tai patvirtinančius dokumentus);
 • kai du vaikai iš vienos šeimos lanko Centrą, mokestis antrajam vaikui mažinamas 50 proc. (tėvai Centrui pateikia tai patvirtinančius dokumentus);
 •  Pasaulio, Europos, Lietuvos sporto šakų suaugusiųjų čempionatų dalyviai ir Lietuvos sporto šakų jaunimo, jaunių čempionatų, pirmenybių, sporto žaidynių nugalėtojai – visam laikui, jei komandinėse ir individualiose sporto šakose – 10 ir daugiau dalyvių ar komandų; dvikovinėse sporto šakose – 6 ir daugiau dalyvių ar komandų; vieneriems mokslo metams, jei komandinėse ir individualiose sporto šakose mažiau negu 10 dalyvių ar komandų; dvikovinėse sporto šakose mažiau negu 6 dalyvių ar komandų (treneriai Centrui pateikia varžybų protokolą);
 •  Lietuvos sporto šakų jaunimo, jaunių pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių prizininkai – vieneriems mokslo metams, jei komandinėse ir individualiose sporto šakose – 10 ir daugiau dalyvių ar komandų; dvikovinėse sporto šakose – 6 ir daugiau dalyvių ar komandų (treneriai Centrui pateikia varžybų protokolą);
 • Lietuvos sporto šakų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių rinktinių nariai – vieneriems mokslo metams (treneriai Centrui pateikia tai patvirtinantį dokumentą); 
 • sportininkai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje arba laikinoji apsauga, (tėvai (globėjai, rūpintojai) Centrui pateikia tai patvirtinančius dokumentus); 
 • sportininkai, dėl traumos nelankę sporto užsiėmimų mėnesį ir daugiau – už nelankytą laikotarpį (sportininkas pirmą treniruotę po traumos treneriui pateikia traumą patvirtinančią gydytojo pažymą arba išrašą iš elektroninio sveikatos portalo esveikata.lt).
 1.  

Sportininkas arba sportininko tėvai (globėjai, rūpintojai), treneriai ar kiti suinteresuoti asmenys Centro vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio:

 • priimant sportininką į Centrą;
 • vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visus mokslo metus;
 • pradėjus lankyti Centrą po vasaros atostogų - iki rugsėjo 15 dienos.

Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio, mokestis nemokamas nuo sekančio mėnesio 1 dienos. Nustatyta tvarka nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma "Kopija tikra", organizacijos antspaudu (jeigu organizacija antspaudą privalo turėti) ir vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

Centrui nustačius, kad nuo mokesčio už sportinį ugdymą buvo atleista neteisėtai, Mokestis yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.

 

Surinktas mokestis už sportinį ugdymą naudojamas:

 • trenerių ir darbuotojų, organizuojančių bei įgyvendinančių sportinio ugdymo procesą, kvalifikacijos tobulinimui ir su juo susijusioms kelionės, nakvynės išlaidoms apmokėti;
 • sportininkų, trenerių ir darbuotojų, organizuojančių bei įgyvendinančių sportinio ugdymo procesą, dalyvavimui varžybose, turnyruose, sporto stovyklose (varžybų startiniam mokesčiui, metiniam federacijų nario mokesčiui sumokėti, kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidoms, maistpinigiams, dienpinigiams apmokėti, transporto, sporto bazių nuomai, automobilių priežiūros ir išlaikymo paslaugoms, degalų išlaidoms);
 • sportinio inventoriaus, sporto šakų komandų aprangos, sportinės avalynės įsigijimui;
 • kompiuterinei įrangai, spausdintuvų kasetėms bei jų pildymui įsigyti;
 • medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimui;
 • varžybų apdovanojimų ir reprezentacinių sporto šakų išlaidų (medaliai, taurės, dovanų čekiai, suvenyrai, gėlės ir kiti apdovanojimai) apmokėjimui.

 

Naujienos Priedai