Sportininkų priėmimo tvarka

 

 • Į Centro pradinio rengimo ugdymo grupes priimami visi norintys sportininkai, atitinkantys amžių pagal sporto šakas ir (ar) sporto šakų disciplinas, nurodytas Rekomendacijų 1 priede;
 • į Centre kultivuojamų sporto šakų meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir aukšto meistriškumo grupes sportininkai priimami vadovaujantis Rekomendacijų 1 priede nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į sportininko fizinius duomenis, sveikatos būklę bei Centro finansinius išteklius, programų pasiūlą.

Esant laisvų vietų grupėse,sportininkai į jas priimama visus mokslo metus.

 

STOJIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA:

 1. Stojantieji pateikia prašymą priimti į Centrą (prašymo forma pateikta apačioje esančiuose prieduose). Prašymą už nepilnametį asmenį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 2. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
  • dokumentų kopijos, patvirtinančios teisę į mokesčio už sportinį ugdymą lengvatą Jonavos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
  • sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, forma Nr. 068/a
  • sutikimas dėl sportininko filmavimo ir ar/fotografavimo bei filmuotos medžiagos ir/ar nuotraukų viešinimo;
  • informacinis pranešimas apie sportininko duomenų tvarkymą.

Už sportinio ugdymo paslaugą mokamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

 

Kita aktuali informacija:

 • Sportininkas priimamas Centro direktoriaus įsakymu, sudarius sutartį (sutarties forma pateikta apačioje esančiuose prieduose).
 • Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama registracijos žurnale. Sutartį pasirašo Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir prašymą pateikęs sportininkas. Jeigu sportininkas yra nepilnametis, prašymas teikiamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 • Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 • Sudarius sutartį,mokyklinio amžiaus sportininkas įtraukiamas į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokinių registrą.

Naujienos Priedai