Mokinių priėmimo tvarka

Į laisvas vietas grupėse mokiniai priimami iki 19 metų:

 • į pradinio rengimo pirmų metų ugdymo grupes priimami visi norintys mokiniai nuo 7 iki 14 metų;
 • į Centre kultivuojamų sporto šakų pradinio rengimo antrų metų, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo laisvas vietas grupėse mokiniai priimami vadovaujantis Rekomendacijų 1 priede nustatytais reikalavimais, atsižvelgiant į mokinio fizinius duomenis, sveikatos būklę, Centro materialinę bazę, finansinius išteklius, programų pasiūlą.

Esant laisvų vietų grupėse, mokiniai į jas priimami visus mokslo metus.

 

STOJIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA:

 1. Stojantieji pateikia prašymą priimti į Centrą (prašymo forma pateikta apačioje esančiuose prieduose). Prašymą už mokinį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 2. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
  • mokinio gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumentų kopijos, patvirtinančios teisę į mokesčio už sportinį ugdymą lengvatą Jonavos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
  • mokinio sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, forma Nr.068/A;
  • sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo.

Už sportinio ugdymo paslaugą mokamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

 

Kita aktuali informacija:

 • Mokinys priimamas Centro direktoriaus įsakymu, sudarius sportinio ugdymo paslaugos teikimo sutartį (sutarties forma pateikta apačioje esančiuose prieduose).
 • Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama registracijos žurnale. Sutartį pasirašo Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir prašymą pateikęs vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 • Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 • Sudarius sutartį, mokinys įtraukiamas į mokinių duomenų bazę (registrą).
 • Mokiniai į grupes skirstomi Centro direktoriaus įsakymu.
 • Grupės sudaromos pagal mokinių užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose, vadovaujantis meistriškumo pakopų rodikliais, nurodytais Rekomendacijų 1 priede.
 • Grupės sudaromos mokslo metams ir Centre komplektuojamos tokia tvarka:
  • naujos pradinio rengimo grupės sudaromos kasmet iki spalio 25 d.;
  • priėmimas į laisvas vietas grupėse tęsiamas ištisus metus.
 • Nesurinkus Rekomendacijose nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus grupė gali būti iškomplektuota.

Naujienos Priedai